Žiadame všetkých lezcov, aby dodržiavali lezecké zákazy. V prípade ich nedodržiavania nám veľmi stažujete rokovania pri vybavovaní výnimiek. Ďakujeme.

– máme novú výnimku pre Kysel v Slovenkom raji do 31. 12. 2026

– máme novú výnimku pre Manín, Kostolec, Bosmany a Prečín

Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, povoľuje vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup v území NPR Manínska tiesňava, PR Kostolecká tiesňava, PP Bosmany a PP Prečínska skalka. Výnimka platí do 31. 12. 2027.

1. Horolezeckú športovú činnosť sa povoľuje vykonávať len v presne určených častiach chránených území v rozsahu a s časovým obmedzením nasledovne:

NPR Manínska tiesňava

Veľký Manín
Posledná – celoročne
Skala nad lúkou – celoročne
Gastonka – celoročne
Stena černokňažníkov – celoročne
Gotická stena – spodná časť – celoročne
Gotická stena – horná časť – od. 15. 6. do 31. 12.
Pekelná stena – od. 15. 6. do 31. 12.

Malý Manín
Manínska stráž – východná stena – celoročne
Verdon – steny č. 13 -19 (podľa Horolezeckého sprievodcu D. Pauera z r. 2000) – celoročne
Ostrá – celoročne
Manínska stráž – západná stena – od. 15. 6. do 31. 12.
Slnečné steny – od. 15. 6. do 31. 12.
Stratené veže – od. 15. 6. do 31. 12.

PR Kostolecká tiesňava
Rebro č. II a III – celoročne
Kostolecký pilier – od. 15. 6. do 31. 12.
Kostolecký dom – od. 15. 6. do 31. 12.
Kostolecké rebro č. I – od. 15. 6. do 31. 12.

PP Bosmany
Horolezecká činnosť povolená od 15. 6. do 31. 12.

PP Prečínska skalka
Horolezecká činnosť povolená celoročne

2. Výnimka sa povoľuje len pre členov horolezeckého spolku SHS JAMES a členov horolezeckých organizácií UIAA, ktorí sa musia na požiadanie stráže prírody preukázať platným členským preukazom. Výnimka je platná 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, (do 30. 4. 2023).

3. Žiadateľ zabezpečí, aby všetci návštevníci, ktorí budú vykonávať horolezeckú činnosť v povolených lokalitách boli oboznámení s plným znením výnimky.

4. Žiadateľ zabezpečí osadenie informačných tabúľ na jednotlivých lokalitách s názvom objektu a podmienkach výnimky.

5. Zakázané je nočné lezenie a lezenie za súmraku.

6. Prístup na lokalitu bude po existujúcom chodníku.

7. Pri odisťovaní horolezeckých ciest sa budú používať natrvalo osadené nerezové a zlanovacie nity s garantovanými bezpečnostnými parametrami.

8. Členovia stráže prírody, ktorí sa preukážu platným preukazom a odznakom stráže prírody môžu vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tohto rozhodnutia v zmysle §75 ods.l písm. b) zákona.

9. V prípade zahniezdenia vtákov na lezeckých cestách s celoročným povolením lezeckej činnosti sú držitelia výnimky povinní na pokyn pracovníkov Správy CHKO Strážovské vrchy tieto lezecké cesty označiť a nerealizovať výnimku v hniezdnom období.

10. Povolením tejto výnimky zostávajú nedotknuté ustanovenia o druhovej ochrane, ako i ostatné ustanovenia zákona.

11. V zmysle § 89 ods. 2 písm. c) zákona, výkon činnosti povolenej rozhodnutím možno na návrh účastníka predlžiť, ak účastník konania požiada o predĺženie najmenej 30 dní pred ukončením jeho platnosti.

kompletné znenie výnimky

– výnimka pre Demänovskú dolinu bola pozastavená, čakáme na konečné rozhodnutie
– výnimku pre Zádiel nám pre procesné chyby zrušili, podali sme novú výnimku
– výnimka pre Sitno bola pozastavená, čakáme na konečné rozhodnutie
– výnimka pre Súľov bola zrušená, podali sme novú, čakáme na rozhodnutie
– čakáme na rozhodnutie ohľadom Malých Karpát (Technické sklo, Blázon, Deravá skala)
– čakáme na rozhodnutie ohľadom ľadového lezenia Kysel

Medené hámre
– do 15. 6. je zakázané lezenie v sektore Hvezdáreň

Dobrá voda
– bez obmedzania

Pajštún
– do 15. 6. sú zakázané cesty: Čierny previs, Láska k prírode, Sekajova, Launer – Šeršeň, Tremolo a Ľavý Comici

Bralova skala
– zákaz lezenia do 30. 6.

Jelenec
– lezenie na Jelenci je už bez obmedzenia