Stanovy Slovenského horolezeckého spolku JAMES

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Slovenský horolezecký spolok JAMES (ďalej len SHS JAMES alebo spolok) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov samostatným právnym subjektom, dobrovoľným združením občanov, ktorého predmetom činnosti je horolezectvo.

2. Názov združenia je: Slovenský horolezecký spolok JAMES, v skratke SHS JAMES.

3. Sídlom spolku je: 832 80 Bratislava, Junácka 6.

4. SHS JAMES má pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky.

5. SHS JAMES je priamou nástupníckou organizáciou Zboru tatranských horolezcov JAMES ako bývalej zložky KSTL.

6. SHS JAMES je členom Medzinárodnej horolezeckej asociácie UIAA a Medzinárodnej federácie športového lezenia IFSC.

7. SHS JAMES je reprezentatívnou organizáciou zaoberajúcou sa všetkými druhmi horolezeckých aktivít v Slovenskej republike, predovšetkým horolezectvom, športovým lezením, ľadovým lezením, skialpinizmom a vysokohorskou turistikou.

Článok 2
Poslanie a ciele SHS JAMES

1. SHS JAMES združuje záujemcov o všetky druhy horolezeckých aktivít bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, rasy, náboženského a politického presvedčenia.

2. Poslaním SHS JAMES je chrániť spoločné záujmy svojich členov, aby sa mohli slobodne venovať svojim aktivitám. Ide hlavne o zastupovanie v rokovaní so štátnymi a neštátnymi orgánmi a organizáciami, zastupovanie a reprezentáciu v medzinárodných organizáciách, oblasť metodiky, informácií, ochrany prírody a oblasť vrcholového športu. Poslaním SHS JAMES je aj prispievať k ochrane prírodných hodnôt v oblastiach, kde sa horolezecká činnosť vykonáva.

3. Prirodzeným záujmom členov spolku je rozvíjať svoje horolezecké aktivity s vedomím vlastnej zodpovednosti za svoju činnosť, osvojiť si metodiku a prísne dbať na bezpečnosť pri týchto aktivitách, dodržiavať športové a etické princípy horolezeckej činnosti a rešpektovať zásady ochrany prírody.

4. Poslaním SHS JAMES je všetkými prostriedkami dbať a starať sa o rozvoj slovenského horolezectva a za týmto účelom najmä:
a/ informuje svojich členov o spôsobe a možnostiach získania a osvojenia si metodiky bezpečného vykonávania horolezeckej činnosti,
b/ zabezpečuje vzdelávaciu a metodickú činnosť
c/ sleduje a pôsobí na rast výkonnostného horolezectva
d/ zabezpečuje činnosť reprezentácie a vrcholového športu vo všetkých disciplínach
e/ organizuje športové súťaže republikového významu,
f/ vyvíja edičnú, propagačnú a publikačnú činnosť
g/ zostavuje a koordinuje kalendár športových podujatí republikového významu
h/ prostredníctvom poverených zástupcov zastupuje a háji záujmy svojich členov v organizáciách, ktorých je členom
i/ zastupuje svojich členov v medzinárodných organizáciách, na medzinárodných podujatiach a udržiava vlastné medzinárodné styky
j/ organizuje tradičné športové a spoločenské podujatia republikového významu.
k/ organizuje výchovu, vzdelávanie a šport pre deti a mládež

5. Poslaním SHS JAMES je aktívne sa podieľať na ochrane prírody a prispievať k ochrane prírodných hodnôt. SHS JAMES podporuje také zriadenie chránených území, kde je zaručené ich efektívne spravovanie, sú zaručené potreby miestnej komunity a návštevníkov zaoberajúcich sa horolezectvom a ostatnými športami a aktivitami v prírode. SHS JAMES podporuje rozvoj partnerstiev s horolezeckými a inými organizáciami s rovnakým prístupom a záujmami v oblasti ochrany prírody a prístupu do chránených oblastí.

Článok 3
Členstvo právnickej osoby

1. Členstvo právnickej osoby v SHS JAMES (ďalej len „Klub SHS JAMES“ alebo „klub“), vzniká prijatím do SHS JAMES Výkonným výborom SHS JAMES na základe písomnej prihlášky.

2. Klub SHS JAMES musí počas svojho členstva v SHS JAMES spĺňať všetky nasledovné podmienky:
a/ je občianskym združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov; túto skutočnosť dokladá overenou kópiou registrovaných stanov Ministerstvom vnútra SR
b/ jeho poslanie zodpovedá poslaniu a cieľom SHS JAMES predovšetkým v oblasti športových činností
c/ jeho riadnymi členmi je najmenej 5 fyzických osôb, ktoré sú v Registri fyzických osôb v športe

3. Členstvo klubu SHS JAMES zaniká
a/ písomným oznámením o ukončení členstva doručeným na SHS JAMES
b/ zánikom jeho právnickej osoby
c/ vylúčením Valným zhromaždením SHS JAMES

4. Klub SHS JAMES má právo
a/ účasti na Valnom zhromaždení Oblastnej rady SHS JAMES v zastúpení osobou poverenou klubom, ktorá musí byť členom daného klubu, zastupovanie nečlenom klubu nie je možné; váha hlasu zástupcu Klubu SHS JAMES na valnom zhromaždení OR SHS JAMES zodpovedá počtu členov klubu s právom voliť k termínu 31. 12. pred VZ, pričom sa počet hlasov zástupcu klubu zvyšuje s ohľadom na skutočnosti k termínu 31. 12. pred VZ SHS JAMES:
– sa zvyšuje o 5 hlasov za každých spolu začatých 10 účastníkov zo súťaží Slovenského pohára v športovom lezení detí, mládeže a dospelých a Slovenského pohára v drytoolingu
– sa zvyšuje o 5 hlasov za každú Bronzovú karabínu udelenú členovi klubu
– sa zvyšuje o 10 hlasov za každú Striebornú karabínu udelenú členovi klubu
– sa zvyšuje o 20 hlasov za každú Zlatú karabínu udelenú členovi klubu
b/ na prístup ku všetkým informáciám týkajúcich sa SHS JAMES
c/ podieľať sa na činnosti SHS JAMES

5/ Klub SHS JAMES má povinnosť:
a/ dodržiavať stanovy SHS JAMES, jeho vnútorné predpisy a rozhodnutia orgánov SHS JAMES
b/ platiť za svojich členov členské príspevky SHS JAMES
c/ zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo SHS JAMES

6/ Klub SHS JAMES sa vo vzťahu k svojim členom stáva na regionálnej úrovni nositeľom poslania SHS JAMES vyjadreného v článku 2.

Článok 4
Členstvo fyzickej osoby

1. Členom SHS JAMES sa môže stať každý záujemca o horolezectvo a činnosť tohto spolku, ktorý bude dodržiavať jeho stanovy.

2. Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom SHS JAMES len so súhlasom zákonného zástupcu a s jeho osobnou zodpovednosťou za horolezeckú činnosť takéhoto člena.

3. Členstvo vzniká splnením nasledujúcich podmienok:
a/ podanie prihlášky s prehlásením o rešpektovaní stanov spolku a vedomí osobnej zodpovednosti za svoju činnosť v horolezeckom teréne
b/ zaplatenie registračného poplatku
c/ zaplatenie členského príspevku za príslušný kalendárny rok

4. Registrovanie členov je možné dvomi spôsobmi:
a/ priamo, pri splnení podmienok daných Štatútom pre priamo registrovaných členov SHS JAMES
b/ prostredníctvom materského Klubu SHS JAMES

5. Členský preukaz:
a/ Preukaz obsahuje meno člena, dátum narodenia, bydlisko, jeho identifikačné číslo, klubovú príslušnosť.
b/ V preukaze je prehlásenie o osobnej zodpovednosti člena za činnosť v horolezeckom teréne.
c/ Členský preukaz platí od 1. januára daného roku do 31. marca roku nasledujúceho.

6. Zánik členstva:
a/ Vystúpením – na základe rozhodnutia člena a jeho oznámenia na  sekretariát SHS JAMES so súčasným vrátením členského preukazu, zaplatené členské sa nevracia.
b/ Vyškrtnutím – pri nezaplatení členského v čase bežnej platnosti členského preukazu podľa bodu 5.c.
c/ Úmrtím člena.
d/ Vylúčením – v prípade závažného disciplinárneho previnenia môže disciplinárny orgán SHS JAMES rozhodnúť o nevydaní členského preukazu na ďalšie obdobie.

7. SHS JAMES vedie osobitne evidenciu členov priamo registrovaných a registrovaných cez Kluby SHS JAMES.

Článok 4a
Pridružené členstvo právnickej osoby

1. Pridružené členstvo právnickej osoby v SHS JAMES (ďalej len „Pridružený člen“) vzniká prijatím do SHS JAMES Výkonným výborom SHS JAMES na základe písomnej dohody medzi daným Pridruženým členom a SHS JAMES.

2. Členovia pridruženého člena využívajú ako fyzické osoby výhody poskytované členom SHS JAMES, ktoré sú presne špecifikované v dohode medzi SHS JAMES Pridruženým
členom.

3. Pridružený člen uhrádza SHS JAMES ročný členský poplatok vo výške zodpovedajúcej veľkosti výhod, ktoré Pridružená osoba využíva a je stanovená v dohode medzi SHS JAMES a Pridruženým členom. Splatnosť prvého členského je súčasťou dohody medzi SHS JAMES a Pridruženým členom. Ďaľšie roky je splatnoť členského určená do 31. 1. daného roku. Výška členského príspevku sa v ďalších rokoch priamo úmerne mení v závislosti od počtu členov (fyzických osôb) Pridruženého člena k 31. 12. predchádzajúceho roku.

4. Pridružený člen má právo navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SHS JAMES. Ostatné práva, ktoré sú zahrnuté do Článku 5 týchto stanov sa pridruženého člena netýkajú. Pridružený člen má právo zúčastňovať sa valného zhromaždenia SHS JAMES ako hosť.

5. Členstvo Pridruženého člena v SHS JAMES zaniká vypovedaním dohody medzi Pridruženým členom a SHS JAMES ktoroukoľvek stranou. Dohoda musí byť vypovedaná najneskôr do 30. 11. daného roku. Výhody, ktoré využíva Pridružený člen, končia po vypovedaní dohody k 31. 12. daného roku.

Článok 5
Práva a povinnosti členov

1. Členovia majú tieto práva:
a/ zúčastňovať sa športovej a spoločenskej činnosti spolku
b/ využívať všetky výhody spolkom poskytované
c/ ako člen spolku prostredníctvom materského Klubu SHS JAMES podľa čl. 4, bod 4b, delegovať svojho zástupcu na VZ Oblastnej rady SHS JAMES s právom voliť po dovŕšení 15 rokov
d/ ako člen spolku priamo registrovaný v SHS JAMES podľa čl. 4, bod 4a, zúčastňovať sa VZ Oblastnej rady SHS JAMES s poradným hlasom
e/ byť volený do všetkých orgánov spolku po dovŕšení 18 rokov
f/ byť informovaný o činnosti a hospodárení spolku
g/ obracať sa na Kontrolnú komisiu SHS JAMES s návrhmi na prešetrenie rozhodnutí alebo činnosti výkonných orgánov spolku
h/ dávať podnety, pripomienky a návrhy k činnosti spolku a žiadať na ne odpoveď od VV spolku
i/ každý člen SHS JAMES môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch  SHS JAMES
j/ každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch SHS JAMES,  ak ju navrhne člen SHS JAMES
k/ ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k SHS JAMES, kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny

2. Členovia majú tieto povinnosti:
a/ dodržiavať stanovy spolku
b/ dodržiavať obecne platné a športové princípy morálky a horolezeckú etiku
c/ vykonávať športovú činnosť v súlade so zásadami ochrany prírody, dodržiavať všetky dohody uzavreté v tejto oblasti SHS JAMES a osobne sa na ochrane prírody aktívne podieľať
d/ riadne a včas platiť členské príspevky

Článok 6
Orgány SHS JAMES

Orgánmi SHS JAMES sú:
a/ Valné zhromaždenie SHS JAMES  (VZ SHS JAMES alebo VZ)
b/ Oblastné rady SHS JAMES (OR SHS JAMES alebo OR)
c/ Výkonný výbor SHS JAMES (VV SHS JAMES alebo VV)
d/ Predseda SHS JAMES
e/ Kontrolná komisia SHS JAMES (KK SHS JAMES alebo KK)
f/ Orgány s rozhodujúcou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných orgánov SHS JAMES.
g/ Členovia orgánov, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania SHS JAMES a športovej činnosti jeho členov až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov.
h/ Štatutárny orgán a členovia orgánov SHS JAMES sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra a odborných orgánov SHS JAMES; ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom.
i/ Člen VV SHS JAMES nemôže byť zároveň členom KK SHS JAMES.
j/ Člen štatutárneho orgánu alebo výkonného orgánu SHS JAMES nemôže byť zároveň členom s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre národný športový zväz alebo jeho člena.
k/ Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SHS JAMES alebo jeho člena, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide; ak ide o predsedajúceho, o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušného
orgánu tajným hlasovaním.
l/ Člen orgánu SHS JAMES alebo jeho člen, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu orgánu SHS JAMES alebo jeho člena.
m/ Zápisnica zo zasadnutia VZ, VV a KK SHS JAMES obsahuje:
– schválený program zasadnutia,
– prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu a písomné splnomocnenia, ak boli predložené
– zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim
– dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu
– rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada
– meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa
– zápisnica sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia

Článok 7
Valné zhromaždenie SHS JAMES

1. Najvyšším orgánom SHS JAMES je valné zhromaždenie SHS JAMES. Členmi VZ SHS JAMES sú zvolení zástupcovia Oblastných rád SHS JAMES; najmenej jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov; najmenej jeden zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová organizácia športových odborníkov alebo najmenej 50 športových odborníkov.

2. Zastupovanie na VZ SHS JAMES:
a/ Každý člen VZ SHS JAMES má jeden hlas.
b/ Člen VZ SHS JAMES sa zúčastňuje VZ SHS JAMES osobne alebo ho môže zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako člen najvyššieho orgánu; volený člen alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí najvyššieho orgánu predložením zápisnice o jeho zvolení.
c/ Každá Oblastná rada SHS JAMES volí:
– jedného člena VZ SHS JAMES za každých začatých 80 členov Klubov SHS JAMES s právom voliť k termínu 31. 12. pred VZ SHS JAMES daného roku, ktoré patria do danej OR SHS JAMES.
– jedného člena VZ SHS JAMES za každú získanú Zlatú karabínu člena klubu danej OR SHS JAMES k termínu 31. 12. pred VZ SHS JAMES daného roku, ktoré patria do danej OR SHS JAMES.
– jedného člena VZ SHS JAMES za každého víťaza slovenského pohára v športovom lezení a slovenského pohára v drytoolingu v kategórii dospelých člena klubu danej OR SHS JAMES k termínu 31. 12. pred VZ SHS JAMES daného roku, ktoré patria do danej OR SHS JAMES. Počet členov Klubov danej OR SHS JAMES oznámi sekretariát SHS JAMES do 15. 1. pred VZ SHS JAMES daného roku. Oblastné rady SHS JAMES zvolia svojich delegátov na VZ SHS JAMES do 28. 2. daného roku.
d/ Členom VZ SHS JAMES s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SHS JAMES len na základe výkonu funkcie v orgáne SHS JAMES.

3. Zvolávanie valného zhromaždenia:
a/ Riadne valné zhromaždenie zvoláva výkonný výbor raz do roka s termínom do 30. apríla daného roku. Termín VZ musí byť vyhlásený 60 dní pred jeho uskutočnením. Pozvánka s programom a podkladmi na zasadnutie musí byť zaslaná členom VZ SHS JAMES najmenej 30 dní pred termínom VZ. Návrhy na zmenu alebo doplnenie programu VZ môžu členovia SHS JAMES posielať do 15 dní pred termínom VZ.
b/ Mimoriadne valné zhromaždenie s uvedením dôvodu zvoláva VV na základe:
– vlastného rozhodnutia VV SHS JAMES
– písomného podnetu KK SHS JAMES
– písomného podnetu s preukázanou váhou 25% Klubov SHS JAMES VV zvolá  mimoriadne VZ SHS JAMES do 60 dní od doručenia písomného podnetu na sekretariát spolku.
c/ Ak uplynulo funkčné obdobie členov VV SHS JAMES a noví členovia VV SHS JAMES na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadne zasadnutie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen SHS JAMES a ktorákoľvek OR SHS JAMES.

4. VZ prerokováva všetky zásadné otázky súvisiace s činnosťou spolku:
a/ schvaľuje program VZ na začiatku zasadnutia; v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže VZ prijať len odporúčania a stanoviská
b/ schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
c/ volí predsedu spolku na návrh člena spolku
d/ volí členov VV na návrh člena spolku
e/ volí členov Kontrolnej komisie a predsedu KK na návrh člena spolku
f/ odvoláva volených funkcionárov spolku na návrh člena spolku
g/ prerokováva a schvaľuje správu VV o činnosti a hospodárení spolku
h/ prerokováva a schvaľuje rozpočet spolku a plán činnosti na návrh VV
i/ prerokováva a schvaľuje správu Kontrolnej komisie
j/ rozhoduje o výške registračného a členského poplatku na nasledujúci rok
k/ rozhoduje o zmene symboliky a tradícií spolku
l/ rozhoduje o zániku spolku
m/ rozhoduje o neprijatí za člena SHS JAMES, o vylúčení člena z SHS JAMES;
pri jednoznačných prípadoch môže o vylúčení člena rozhodnúť na základe závažného
disciplinárneho previnenia aj disciplinárny orgán, ktorým je VV SHS JAMES
n/ zriaďuje a zrušuje organizačné jednotky SHS JAMES.

5. Uznášania schopnosť VZ a hlasovanie na VZ:
a/ VZ SHS JAMES je uznášania schopné, ak sa ho zúčastní najmenej nadpolovičná väčšina členov VZ s právom hlasovať.
b/ Hlasovanie – hlasuje sa priamym sčítaním hlasov delegátov.
c/ Prípravu a riadny priebeh volieb na VZ zabezpečuje volebná komisia volená VZ SHS JAMES.

6. Prijatie rozhodnutí na VZ:
a/ VZ SHS JAMES sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať.
b/ O zmene stanov musí rozhodnúť najmenej 2/3 väčšina hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať.
c/ O zániku SHS JAMES musí rozhodnúť najmenej 2/3 väčšina hlasov zastupujúcich všetky Oblastné rady SHS JAMES.
d/ O vytvorení obchodnej spoločnosti, alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SHS JAMES, o prevode obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SHS JAMES a o schvaľovaní a uzatvorení zmluvných vzťahov ak hodnota plnenia je vyššia ako 50000 € musí rozhodnúť najmenej 2/3 väčšina hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať.
e/ O spôsobe hlasovania rozhoduje VZ, voľby predsedu spolku, členov VV, členov a predsedu KK sú vždy  tajné.
f/ V prípade potreby môže VV spolku rozhodnúť o korešpondenčnom hlasovaní vo veci, ktorá je v kompetencii VZ. Takto je možné prijať len jednoznačne definované rozhodnutie vyznačením na hlasovacom lístku. Rozhodnutie pomerným hlasovaním sa prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých možných členov Valného zhromaždenia SHS JAMES.
g/ O reorganizácií súťaží musí rozhodnúť najmenej 2/3 väčšina hlasov prítomných delegátov.

7. Na žiadosť člena VZ SHS JAMES alebo člena SHS JAMES ministerstvo školstva určí nezávislého pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov.

Článok 8
Oblastné rady SHS JAMES

1. Oblastné rady SHS JAMES sú územnými orgánmi SHS JAMES.

2. Územie Slovenskej republiky je rozdelené na nasledujúcich 8 oblastí:
– Bratislavská oblasť
– Trnavská oblasť
– Nitrianska oblasť
– Trenčianska oblasť
– Žilinská oblasť
– Banskobystrická oblasť
– Prešovská oblasť
– Košická oblasť
Zaradenie Klubov SHS JAMES do jednotlivých oblastí je podľa krajovej príslušnosti, je uverejnené na webovej stránke SHS JAMES a je priebežne aktualizované.

3. Najvyšším orgánom Oblastnej rady SHS JAMES je jej valné zhromaždenie. Delegátmi valného zhromaždenia OR sú poverení zástupcovia Klubov SHS JAMES danej oblasti. Delegát Klubu SHS JAMES má na valnom zhromaždení OR váhu hlasu zodpovedajúcu počtu členov klubu s právom voliť k termínu 31. 12. pred VZ, pričom sa počet hlasov zástupcu klubu zvyšuje s ohľadom na skutočnosti k termínu 31. 12. pred VZ SHS JAMES:
– sa zvyšuje o 5 hlasov za každých spolu začatých 10 účastníkov zo súťaží Slovenského pohára v športovom lezení detí, mládeže a dospelých a Slovenského pohára v drytoolingu
– sa zvyšuje o 5 hlasov za každú Bronzovú karabínu udelenú členovi klubu
– sa zvyšuje o 10 hlasov za každú Striebornú karabínu udelenú členovi klubu
– sa zvyšuje o 20 hlasov za každú Zlatú karabínu udelenú členovi klubu
Každá OR má svoje vedenie, ktoré tvorí predseda OR a minimálne dvaja členovia. Vedenie OR volí valné zhromaždenie OR.

4. Valné zhromaždenie OR sa uskutočňuje raz do roka s termínom od 1. 2. do 31. 3. daného roku. Zvoláva ho vedenie OR.

5. Hlavnou administratívnou úlohou Oblastnej rady SHS JAMES je do 31. 3. daného roku zvoliť svojich delegátov na VZ SHS JAMES. Počet delegátov za danú OR je stanovený v Článku 7, bod 2 c, zohľadňujúc Článok 8, bod 3.

6. Všetky ďalšie aktivity Oblastnej rady SHS JAMES sú plne v kompetencii OR a zástupcov Klubov SHS JAMES danej OR´

7. SHS JAMES môže na návrh Oblastnej rady SHS JAMES zriadiť na jej území organizačnú jednotku. Rozhodnutie o zriadení organizačnej jednotky obsahuje minimálne jej názov, adresu sídla a cieľ činnosti.

Článok 9
Výkonný výbor SHS JAMES

1. Výkonný výbor (VV) spolku je výkonným orgánom SHS JAMES, ktorý zabezpečuje činnosť spolku medzi zasadnutiami VZ a zabezpečuje plnenie rozhodnutí VZ.

2. Členov VV volí VZ na obdobie 4 rokov.

3. K právam a povinnostiam VV patrí:
a/ rozhodovať o veciach týkajúcich sa činnosti spolku medzi VZ, ak nie sú vyhradené VZ, alebo ak u vyhradených kompetencií VZ rozhodovacie právo VV delegovalo
b/ vypracovať plán činnosti, rozpočet, výročnú správu za uplynulé obdobie a predložiť ich VZ
c/ zriaďovať komisie spolku, schvaľovať ich predsedu a členov
d/ zriaďovať orgány spolku a zariadenia zabezpečujúce vzdelávanie a športovú prípravu členov spolku
e/ zriaďovať a viesť účelové a hospodárske zariadenia
f/ schvalovať a odvolávať osobu oprávnenú konať v mene organizačnej jednostky SHS JAMES

4. Výkonný výbor SHS JAMES má 7 členov, tvoria ho predseda spolku a 6 členovia. Členom VV SHS JAMES je aj najmenej jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov.

5. Zasadania VV sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace, zvoláva ich predseda spolku.

6. VV je uznášania schopný pri prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov, rozhodnutia VV sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov.

7. VV zodpovedá za hospodárenie a správu majetku spolku.

8. Na zabezpečenie činnosti spolku zriaďuje VV sekretariát spolku a na návrh predsedu schvaľuje sekretára spolku.

9. VV menuje jedného zo svojich členov za druhého štatutára spolku, ktorý zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti samostatne.

10. Členovi Výkonného výboru zaniká mandát
a) uplynutím štyroch rokov odo dňa jeho zvolenia
b) písomným vzdaním sa členstva vo Výkonnom výbore
c) odvolaním Valným zhromaždením
d) úmrtím.

11. Zaniknutím mandátu člena Výkonného výboru podľa bodu 10 písm. b) až d) Výkonný výbor pokračuje vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do najbližšieho Valného zhromaždenia. Na tomto Valnom zhromaždení jeho delegáti zvolia nového člena Výkonného výboru v súlade s Článkom 9 týchto stanov.

12. Výkonný výbor SHS JAMES má právomoci disciplinárneho orgánu a orgánu na riešenie sporov. Proti rozhodnutiu VV SHS JAMES v disciplinárnych záležitostiach a v otázke sporov vznikajúcich pri športovej činnosti majú všetky zúčastnené strany v prípade nesúhlasu s rozhodnutím VV SHS JAMES právo odvolať sa na Kontrolnú komisiu SHS JAMES a na VZ SHS JAMES, ktoré prijíma alebo potvrdzuje definitívne rozhodnutie v predmetných záležitostiach.

Článok 10
Predseda SHS JAMES

1. Predseda spolku ako štatutárny zástupca zastupuje spolok vo všetkých obvyklých záležitostiach samostatne.

2. Predsedu spolku volí a odvoláva VZ, funkčné obdobie je 4 roky.

3. Predseda spolku zvoláva a vedie zasadania VV, zodpovedá za plnenie rozhodnutí VZ a VV.

Článok 11
Kontrolná komisia SHS JAMES

1. Kontrolná komisia (KK) je trojčlenná, predseda a dvaja členovia. Jej hlavnou úlohou je zabezpečenie priebežnej kontroly činnosti a hospodárenia spolku. Predsedu a členov KK volí VZ SHS JAMES.

2. Predseda KK je zároveň Kontrolórom SHS JAMES (ďalej len Kontrolór).

3. Funkčné obdobie KK je 5-ročné.

4. KK výsledky svojej činnosti konzultuje s VV a predkladá správu VZ, na zistené nedostatky musí ihneď upozorniť VV.

5. Zasadania KK zvoláva predseda KK podľa potreby, najmenej však raz do roka.

6. Predseda KK je prizývaný na každé zasadnutie VV.

7. KK prijíma svoje rozhodnutia hlasovaním, každý člen vrátane predsedu má jeden hlas, KK je uznášania schopná pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov, svoje rozhodnutia
prijíma jednoduchou väčšinou hlasov.

8. Členovi Kontrolnej komisie zaniká mandát
a) uplynutím 5 rokov od jeho zvolenia
b) písomným vzdaním sa členstva v Kontrolnej komisii
c) odvolaním Valným zhromaždením SHS JAMES, 2/3 väčšinou hlasov všetkých delegátov VZ SHS JAMES s uvedením dôvodu odvolania
d) úmrtím.

9. Zaniknutím mandátu člena Kontrolnej komisie podľa bodu 8 písm. b) až d) Kontrolná komisia pokračuje vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do najbližšieho Valného zhromaždenia. Na tomto Valnom zhromaždení delegáti zvolia nového člena Kontrolnej komisie v súlade s Čl. 10 týchto stanov.

10. V prípade, že ani jeden z členov KK nie je oprávnený podľa podľa ust. § 10 a nasl. zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých ustanovení plniť funkciu Kontrolóra, môže VZ SHS JAMES na návrh VV SHS JAMES zvoliť externého Kontrolóra, ktorý tým súčasne plní funkciu predsedu KK. Takto zvolený Kontrolór nemusí byť členom SHS JAMES, činnosť členov KK týmto nie je dotknutá a KK má v tomto prípade 4 členov. Pri rozhodovaní KK v prípade nerozhodného hlasovania je hlas Kontrolóra rozhodujúci. Pokiaľ sa pôvodne zvolený člen KK z radov SHS JAMES stane oprávnený plniť funkciu Kontrolóra, VV SHS JAMES na najbližšom následnom VZ SHS JAMES podá návrh na ukončenie výkonu funkcie externého Kontrolóra; bod 8. tohto článku týmto nie je dotknutý.

Článok 12
Majetok a hospodárenie spolku

1. Majetok SHS JAMES môže tvoriť hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné majetkové práva.

2. Činnosť SHS JAMES je krytá týmito príjmami:
a/ štátne dotácie na telovýchovu a šport
b/ členské príspevky
c/ subvencie, dary, medzinárodné projekty, príspevky iných organizácií a jednotlivcov
d/ príjmy z reklamnej činnosti, príjmy z prenájmu chát

3. Hospodárenie spolku sa uskutočňuje na základe rozpočtu schváleného VZ a v súlade so schváleným Hospodárskym poriadkom SHS JAMES a všeobecne platnými predpismi.

4. Spolok môže získavať príjmy z vlastnej činnosti v súlade s platnými právnymi predpismi.

5. S majetkom SHS JAMES hospodári Výkonný výbor spolku v súlade s uznesením Valného zhromaždenia spolku podľa Článku 7, bod 6d.

Článok 13
Symbolika spolku

SHS JAMES má svoj znak, zástavu a členský odznak.

Článok 14
Spolkové ocenenia

Na návrh členov spolku môže udeliť VV spolku v súlade s Kritériami pre udeľovanie spolkových ocenení tieto ocenenia jednotlivcom alebo organizáciám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj slovenského horolezectva:
a/ Zlatý a Strieborný čestný odznak SHS JAMES.
b/ Čestnú plaketu SHS JAMES.
c/ Čestné členstvo, ktoré podlieha schváleniu VZ.

Článok 15
Záverečné a prechodné ustanovenia

1. SHS JAMES môže pre svoju činnosť vydávať ďalšie organizačné predpisy.

2. Zmeny a doplnky týchto stanov môže vykonať len VZ.

3. Tieto stanovy boli prerokované a schválené dňa 5. 6. 2021 na VZ SHS JAMES.

4. Kluby SHS JAMES zaregistrované do spolku pred účinnosťou stanov zo dňa 13. 9. 2017 zostávajú klubmi spolku podľa podmienok stanov platných k dátumu pred schválením stanov VZ SHS JAMES dňa 13. septembra 2017.

5. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia 5. 6. 2021 na VZ SHS JAMES a týmto dňom strácajú platnosť stanovy spolku schválené MVZ SHS JAMES dňa 25. 10. 2020.

6. Všetky ďaľšie skutočnosti týkajúce sa riadenia SHS JAMES, ktoré nie sú výslovne  uvedené v týchto stanovách, sa riešia v súlade so zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe     a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. V prípade, ak niektoré ustanovenie týchto stanov sa dostane do rozporu s osobitným predpisom (najmä zákonom č. 440/2015 Z.z.), alebo vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie sa nepoužije a namiesto neho sa použije príslušné ustanovenie zákona alebo vykonávacieho predpisu.