1. Žiadosť o príspevok môže odoslať a požiadať horolezecký klub SHS JAMES či jeho člen v mene klubu, alebo aj priamo registrovaný člen.
  2. Vyplnenú žiadosť o príspevok na detský lezecký tábor s provizórnym rozpočtom je potrebné zaslať e-mailom na adresu Komisie mládeže SHS JAMES () do 25.5.2023.
  3. Kľúčom k výpočtu príspevku je jeho pravidelné usporiadanie, počet účastníkov, dĺžka trvania, otvorenosť tábora.
  4. Hlavným cieľom a náplňou tábora by sa mali stotožňovať s cieľmi, stanovami a filozofiou SHS JAMES, vedenie detí a mládeže k osvojeniu si správnych návykov a vzorcov pri lezení. Lezenie by malo byť hlavnou náplňou celého tábora doplnená o ďalšie aktivity, napr. environmentálneho charakteru.
  5. Vítaná je organizácia tábora s medziklubovým dosahom.
  6. Komisia mládeže spracuje, odsúhlasí a potvrdí výšku dotácie do 31.5.2023.
  7. Základná informácia o konaní podujatia včítane termínu, miesta a spôsobe prihlásenia na tábor, ktorému je schválený príspevok z Komisie mládeže SHS JAMES, musia byť zverejnené na stránke SHS JAMES james.sk minimálne 30 dní pred uskutočnením tábora. Na plagáte, resp. propozíciách podujatia (tábora) budú zverejnené logo spolku, názov podujatia, termín, miesto, usporiadateľ podujatia, cena (nižšia pre členov spolku) a iné dôležité informácie.
  8. Usporiadateľ pošle krátku správu a fotodokumentáciu do dvoch dní od ukončenia tábora na zverejnenie na webovej stránke spolku a na Fb spolku na adresu .
  9. Vyúčtovanie príspevku prebehne po jeho ukončení po doručení všetkých materiálov potrebných k vyúčtovaniu podľa interných pokynov.
  10. Organizátor sprístupní SHS JAMES kontaktné údaje účastníkov pre spracovanie do databázy pre Komisiu mládeže SHS JAMES pre možnosť informovať o ďalších akciách spolku.

VZOR ŽIADOSTI

VZOR VYÚČTOVANIA

Dňa 3.5.2023

Komisia mládeže SHS JAMES