Komisia alpinizmu SHS JAMES vypisuje výzvu na predkladanie projektov Grantového financovania pre rok 2024. Počet schválených projektov na rok, ani výška jednotlivých príspevkov na schválené akcie nie sú dopredu dané. Bude to závisieť od počtu a kvality obdržaných žiadostí. Schvaľovanie doručených žiadostí, vrátane určenia výšky finančnej podpory bude vykonávať Komisia alpinizmu. Návrh na financovanie projektov musí byť spracovaný písomne, s určením lezeckých cieľov výjazdu, prípadne doplnených fotodokumentáciou, s menným zoznamom účastníkov, približným termínom a dĺžkou trvania a uvedením predpokladaných celkových nákladov. Čo sa týka lezeckých cieľov, všeobecne platí, že by sa malo jednať o ciele hodnotné, významné, alebo zaujímavé. Nezáleží či pôjde o prelezenie tri metre vysokého bouldra v Tatrách, alebo prelezenie novej cesty na K2 v zime.

Preferované budú projekty podané členmi reprezentačných družstiev, ale o grant sa môžu uchádzať všetci riadni členovia SHS JAMES. Základným predpokladom udelenia grantu je ale realizovateľnosť podujatia a to aj podľa reálnej výkonnosti lezcov podávajúcich grant!

Žiadosti spracujte čo najskôr a pošlite ich emailom na adresu najneskôr do 29.2.2024. Vyhodnotenie a oznámenie o udelených grantoch následne Komisia alpinizmu oznámi najneskôr do 07.03.2024 úspešným žiadateľom a informácie budú uvedené aj na stránke SHS JAMES. Všetky pridelené finančné prostriedky musia byť riadne zúčtované v zmysle interných účtovných predpisov spolku.

Ďalšie dôležité informácie:

· jeden lezec si môže podať maximálne 2 grantové projekty

· do rozpočtu na akciu neuvádzajte náklady na stravovanie a náklady, ktoré nie je možné korektne vyúčtovať (napr. ubytovanie u známeho, rôzne náklady platené v hotovosti bez potvrdenia…)

· žiadatelia sú plne zodpovední za rozhodnutie, kto je súčasťou tímu žiadajúceho grant

· v prípade zníženia počtu lezcov, ktorí sa nakoniec grantového výjazdu zúčastnia, budú vyplatené prostriedky krátené pomerne

· v prípade následnej zmeny cieľa aj počtu účastníkov si KA vyhradzuje pridelený grant zrušiť

· v prípade, že dôjde, z vyslovene vážnych dôvodov, k zmene plánovaného cieľa na ktorý bol grant pridelený, sú žiadatelia povinní o tejto informácii dopredu informovať Komisiu alpinizmu. V prípade, ak tak neurobia, nebudú im na náhradný projekt financie pridelené.

· v prípade významného zníženia náročnosti a atraktívnosti nového cieľa (v prípade, že do pôvodnej destinácie nie je možné vycestovať) si vyhradzuje KA adekvátne znížiť poskytnutú výšku grantových prostriedkov

Kritériá pre hodnotenie zaslaných projektov pre Grantové financovanie:

1. Hlasujú všetci členovia Komisie alpinizmu, jednotlivo, tajne, doplnením bodov do dotazníka.

2. Každý člen KA má k dispozícií 10.000 bodov, ktoré môže po častiach prideliť v tabuľke jednotlivým projektom (alebo lezeckým družstvám).

3. Každý člen KA môže jednému projektu (lezeckému družstvu) prideliť maximálne 10 000 bodov a minimálne 0 bodov v rozmedzí po 100 bodoch.

4. Pre každý projekt sa spriemeruje počet získaných bodov, podľa hodnotenia všetkých členov KA. Za každý bod bude pridelený projektu 1 euro, resp. čiastka vypočítaná vzorcom: hodnota bodu = celková výška grantu/10.000 bodov

5. Projekty, ktoré získajú tri, alebo viac nulových hodnotení od členov Komisie sa budú považovať ako neúspešné.

6. Pri obdržaní veľmi vysokého počtu grantových žiadostí si vyhradzujú členovia Komisie uskutočniť dvojkolový výber.

7. Hodnota bodu sa môže počas roka zvýšiť, pokiaľ sa zvýši celkový rozpočet na Granty vplyvom nevyčerpaných dotácií na sústredenia. Prípadne, pokiaľ sa počas prvého polroka výrazne navýši rozpočet Grantového financovania, je možné vypísať aj druhú výzvu na projekty v druhej polovici roku.

8. V prípade sporných hodnotení bude definitívne rozhodnutie o udelení a výške udelenia grantu na predsedovi Komisie alpinizmu.

9. Pri hodnotení projektov berú členovia Komisie do úvahy najmä:

– športovú hodnotu projektu

– schopnosť žiadateľa dosiahnuť cieľ projektu

– čerpanie dotácií a grantov žiadateľa v minulosti

– kvalitu spracovania žiadosti

Martin Heuger, predseda Komisie alpinizmu SHS JAMES