Komisia alpinizmu SHS JAMES dostala 16 žiadostí o grantové financovanie lezeckých projektov pre rok 2022. Z toho 13. žiadostí splnilo všetky formálne náležitosti a týmto grantom sme celkovo pridelili skoro 20.000 euro, vo forme príspevku. Pripomínam, že hlasovanie členov Komisie alpinizmu prebehlo anonymne. V tabuľke je uvedené vyhodnotenie úspešných grantov pre sezónu 2022.

Všetkým príjemcom príspevkov zároveň  pripomínam nasledovné dôležité skutočnosti:
1. Schválené prostriedky musia byť vyúčtované v zmysle štandardov SHS JAMES.
2. V prípade nutnej zmeny destinácie, toto musí byť v predstihu oznámené Komisií alpinizmu a Komisia musí uvedenú zmenu schváliť. V opačnom prípade  nebudú prostriedky vyplatené.
3. V prípade zníženia počtu účastníkov pri jednotlivej akcií, budú pridelené prostriedky  krátené pomerne.
4. Po skončení vycestovania  je povinnosťou žiadateľov vypracovať krátky report z akcie a odoslať ho na emailovú adresu Komisie.

Želám vám veľa úspechov pri dosahovaní naplánovaných lezeckých cieľov.

Martin Heuger
predseda Komisie alpinizmu