Návštevný poriadok TANAP, ktorý je v platnosti od 15.12.2023, priniesol nový termín, ktorým je horolezectvo nižšej obtiažnosti. Jedná sa o pohyb v teréne obtiažnosti I. – II.+ horolezeckej stupnice UIAA, ktorý je vymedzený „vyhradenými miestami pre horolezectvo“ podľa § 6 Návštevného poriadku TANAP (ďalej aj NP TANAP). V tomto teréne sa doteraz nebolo možné samostatne pohybovať, len v sprievode inštruktora VHT. „Cenou“ za túto novootvorenú možnosť je získanie osvedčenia o oprávnenosti pohybu v tomto teréne, ktoré je možné získať jednou z piatich možností tak, ako je to popísané v nasledovnom dokumente na tomto odkaze, pričom pokiaľ o osvedčenie požiadate podľa bodu č. 4, použite prosím nasledovný formulár. Môžete získať osvedčenie o oprávnenosti pohybu samostatne na leto, zimu, alebo aj spoločne leto a zimu, podľa vašej spôsobilosti.

Čo to konkrétne znamená pre jednotlivé skupiny horolezcov? Pokiaľ chcete vo Vysokých Tatrách liezť len cesty obtiažnosti III. UIAA a vyššie, nemusíte robiť nič iné než doteraz. Čiže pre takýchto horolezcov nenastala žiadna zmena, je samozrejme potrebné byť členom niektorého z národných horolezeckých zväzov po celom svete. Pokiaľ sa chcete pohybovať v horolezeckom teréne obtiažnosti I. – II.+ (a nie je použitý práve len nástup na cestu obtiažnosti III. UIAA a vyššie), je potrebné

______________

Pre členov SHS JAMES

  1. Požiadať o získanie oprávnenia jednou z piatich možností vyplnením nasledovného formulára na tomto odkaze a doložiť potvrdenia podľa dokumentu vyššie
  2. Uhradiť administratívny poplatok vo výške 20 eur (jednorazový pre konkrétny úkon) na číslo účtu SK30 0200 0000 0000 0623 3112 s variabilným symbolom 888ccccc. kde ccccc je číslo vášho členského preukazu SHS JAMES. Pripíšte prosím do poznámky pre prijímateľa aj svoje meno a priezvisko.

Následne pri zápise oprávnenia do databázy sa do vášho QR kódu na členskom preukaze „zapíše“ (viď vizuál členského preukazu), že ste oprávnení sa takto pohybovať podľa NP TANAP a oprávnená osoba (ktorou bude strážca TANAP) tento údaj bude vedieť pomocou špeciálnej aplikácie k tomu vytvorenej svojim Androidom prečítať.

Pre nečlenov SHS JAMES

  1. Požiadať o získanie oprávnenia jednou z piatich možností vyplnením nasledovného formulára na tomto odkaze a doložiť potvrdenia podľa dokumentu vyššie
  2. Uhradiť administratívny poplatok vo výške 40 eur (20 eur registračný poplatok, ako je to bežné pri registrácii akéhokoľvek iného člena + 20 eur administratívny poplatok. Tento poplatok je jednorazový pre konkrétny úkon) na číslo účtu SK30 0200 0000 0000 0623 3112 s variabilným symbolom 999. Je nutné, aby ste do poznámky pre prijímateľa napísali aj svoje meno a priezvisko.

Následne nečlen SHS JAMES obdrží poštou registračný ID CARD, ktorý je vizuálne odlišný od členského preukazu a vyzerá nasledovne:

Zápis informácie do QR kódu je totožný ako v prípade členského preukazu SHS JAMES.

_______________

Získanie oprávnenia pohybovať sa v teréne horolezectva nižšej obtiažnosti je trvalé. Samozrejme je podmienené aj členstvom v SHS JAMES, alebo národnom horolezeckom zväze iného štátu.

Veríme, že drobná administratívna záťaž a absolvovanie príslušných kurzov je len chvíľkovou nepríjemnosťou pri vašom následnom poznávaní Vysokých Tatier z doteraz nepoznaných uhlov 😊.

Dokument o spôsoboch získania oprávnenia pohybu v teréne horolezectva nižšej obtiažnosti nájdete na tomto odkaze

Termíny kurzov pre horolezectvo nižšej obtiažnosti nájdete na stránkach Horoškoly SHS JAMES

Aktuálny Návštevný poriadok TANAP nájdete na tomto odkaze