• Banka: VÚB
  • IBAN: SK30 0200 0000 0000 0623 3112
  • IČO: 00586455
  • DIČ: 2020871974
  • IČ DPH: SK2020871974
  • Číslo registrácie na Ministerstve vnútra SR: VVS/1-909/90-96 z 29.8.1990
  • Adresa: SHS JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava