Nová výnimka pre Melichovu skalu a Vodopád Bystrého potoka

Máme predĺženú výnimku na lezenie na Melichovej skale a novú výnimku na ľady Vodopádu Bystrého potoka.

Podmienky na vykonávanie horolezeckej činnosti

1. Výnimkou sa povoľuje vykonávanie horolezeckej činnosti na lokalitách NPP Vodopád Bystrého potoka a PP Melichova skala len členom SHS JAMES a zahraničným organizovaným horolezcom, ktorí  na požiadanie stráže prírody sú povinný  túto príslušnosť  preukázať platným členským preukazom.
2. Na PP Melichova skala pri odisťovaní horolezeckých ciest používať natrvalo osadené nerezové nity.
3. Na NPP Vodopád Bystrého potoka horolezeckú činnosť možno vykonávať len v čase od 1. 11. do 31. 3. bežného roka a to len v prípade bezpečného vyľadnenia.
4. V NPP Vodopád Bystrého potoka nesmú byť robené akékoľvek zásahy do prirodzeného toku potoka a nesmie dochádzať k úmyselnému odkláňaniu potoka.
5. Na prístup na lokality využívať existujúce chodníky.
6. V NPP Vodopád Bystrého potoka a PP Melichova skala a okolí nezakladať ohniská a neznečisťovať okolie odpadkami.
7. Zabezpečiť výrobu informačných tabúľ s názvami jednotlivých chránených území a podmienkami vykonávania horolezeckej činnosti. Umiestnenie a osadenie tabúľ prekonzultovať a odsúhlasiť so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou CHKO Poľana.
8. Maximálny počet osôb súčasne vykonávajúcich horolezeckú činnosť v PP Melichova skala je 10 osôb.
9. V prípade, že členovia SHS JAMES zaregistrujú porušovanie zákona alebo podmienok výnimky bezodkladne túto skutočnosť oznámiť Správe CHKO Poľana.

Platnosť rozhodnutia je časovo obmedzená do 31. 12. 2020.