26. Valné zhromaždenie SHS JAMES

26. valné zhromaždenie SHS JAMES sa uskutočnilo 28. marca 2015 v Žiline. Zúčastnilo sa ho 29 delegátov zastupujúcich oddiely a 4 priamo registrovaní členovia. Spolu zastupovali 1097 členov, čo tvorí 23,10% z počtu členov spolku s hlasovacím právom k 31. 12. 2014. Valné zhromaždenie zvolilo do ďalšieho štvorročného obdobia všetkých doterajších funkcionárov vedenia spolku. Hlavnými úlohami spolku do ďalších rokov bude stabilizovanie a hľadanie ďalších zdrojov financií, zásadné posilnenie práce s mládežou a rast členskej základne v kategóriách do 18 rokov, personálna práca a zabezpečenie generačnej výmeny vo vedení spolku.

Valné zhromaždenie si minútou ticha uctilo pamiatku všetkých jamesákov, ktorí nás opustili za posledný rok, z nich menovite Judr. Eugena Nemeša, Jána Matláka, Vladimíra Švancára a Františka Keleho.

VZ spolku zobralo na vedomie správu o činnosti spolku za rok 2014 a čerpanie rozpočtu spolku 2014. Minulý rok nepatril k najúspešnejším, bola slabšia horolezecká sezóna a výsledky v pretekárskom lezení seniorov dlhodobo stagnujú na nízkej úrovni, nízka štátna dotácia, neuspeli sme spolu so svojimi zahraničnými partnermi v európskom grante Erasmus, personálne problémy mali komisie spolku, sekretariát, nedarí sa získavať nových mladších ľudí pre prácu v prospech všetkých členov spolku a hlavne sa znížila aktivita Komise mládeže, neuskutočnili sa jej plánované akcie. Na druhej strane práve v tejto oblasti stále rastie počet mladých štatrtujúcich v Slovenskom pohári mládeže. Objavilo sa viacero mladých talentov v lezení, ktorých bude spolok výraznejšie podporovať. Nastalo oživenie v pretekoch v ľadovom lezení a drytoolingu, zvyšuje sa počet záujemcov o tieto disciplíny a sporadicky sa darí dosiahnuť aj dobrý výsledok na medzinárodných pretekoch. Stále sa zvyšuje rast členskej základne. Dobre sme hospodárili s chatami a darí sa spolupráca v tomto smere s novým vedením Klubu slovenských turistov. Uskutočnili sme vydarený jubilejný 90. Tradičný horolezecký týždeň JAMES, skialpinisti zorganizovali úspešný 5. skialpstret a preteky Bokami Západných Tatier. Dobre pracovala Metodicko – bezpečnostná komisia, zlepšila sa webová stránka spolku, výborný je časopis Horolezec, ktorý sa zlepšil aj v hospodárení. Vznikla nová spoločnosť Horolezecká škola JAMES, s.r.o., spolu s JAMES Slovakia s.r.o. sa postupne darí zlepšovať finančnú situáciu. Ako každý rok sa urobil veľký kus práce v oblasti ochrany prírody a prístupu do lezeckých oblastí, zaisťovaní lezeckých ciest. Nepodarilo sa vyriešiť všeobecné problémy v tejto oblasti ako je zmena Návštevného poriadku TANAP-u a systému výnimiek zo zákona o ochrane prírody a zodpovednosti za ich dodržiavanie. Toto všetko sú úlohy do budúcnosti. Rezerva spolku vzrástla na konci roku 2014 na viac ako 51 500 eur, čiastočne to bol ale výsledok neuskutočnených plánovaných aktivít.

Valné zhromaždenie zvolilo za predsedu spolku Igora Kollera, za členov výkonného výboru Ladislava Gancarčíka, Tomáša Greksáka, Vladimíra Lineka, Vladimíra Paulíka, Františka Piačeka, Ivana Žilu, za členov Kontrolnej komisie Petra Frankoviča, Milana Mižičku a Darinu Zemkovú, predsedom bol z jej radov znovu zvolený P. Frankovič. Všetci zvolení dostali výraznú podporu od delegátov VZ.

Valné zhromaždenie neodsúhlasilo návrh Metodicko – bezpečnostnej komisie na zmenu stanov, ktorého podstatou bola povinnosť oddielu mať svojho metodika s potrebnou kvalifikáciou a povinnosť každého člena spolku osvojiť si metodiku a dbať na bezpečnosť pri horolezeckých aktivitách. Valné zhromaždenie sa stotožnilo so stanoviskom výkonného výboru spolku, ktorý tieto návrhy odmietol z dôvodu, že nezodpovedajú liberálnemu duchu stanov spolku a sú len byrokratickým opatrením, ktoré by neprinieslo očakávaný výsledok. Ciele týchto návrhov týkajúce sa bezpečnosti pri našej činnosti sú veľmi dôležité, ale je potrebné ich dosahovať inou cestou a vyzývame celú členskú základňu, aby na tomto cieli s MBK čo najlepšie spolupracovala.

Valné zhromaždenie odsúhlasilo návrh rozpočtu spolku na rok 2015 s jedinou zmenou, keď sa položka „Údržba a zaisťovanie skalných oblastí“ navýšila o 1000 eur. VZ odsúhlasilo zmenu v členských príspevkoch na rok 2016, kde ostáva nezmenené členské pre deti do 15 rokov a seniorov (ženy nad 55 rokov a muži nad 60 rokov) 5 eur, juniorov do 18 rokov 10 eur, registračného poplatku pri registrácii cez klub 5 eur. Zvyšuje sa členské pre dospelých na 25 eur a registračný poplatok pre priamo registrovaných členov spolku na 20 eur.

Rokovanie VZ pozdravil predseda Českého horolezeckého zväzu Jan Bloudek, poďakoval za úzku spoluprácu našich organizácií. V diskusii prispel k riešeniu niektorých otázok z rokovania VZ. Informoval o odsúhlasení príspevku vo výške 100 000 českých korún na údržbu tatranských chát, kde majú členovia ČHS rovnaké zľavy ako jamesáci.

Na záver predseda spolku Igor Koller poďakoval delegátom za ich účasť a aktívne riešenie problémov spolku. Poďakoval všetkým, ktorí v minulých rokoch odviedli obrovský kus práce v prospech všetkých a poprial úspešný horolezecký aj osobný rok 2015.

Ocenené výstupy za rok 2014
Stredné hory
Bronzová karabína:
Evolution, M9+, WI5+, Vallunga, Dolomity, 15. 3. 2014, Pavol Rajčan  (s W. Hellim). Prvovýstup náročnej 4-dĺžkovej línie, bez použitia nitov.

Sobota 28. 3. 2015 od 9.00 hodiny v DOME TECHNIKY v Žiline, Vysokoškolákov 4.

Program
1. Otvorenie rokovania
2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií
3. Schválenie volebného poriadku a spôsobu rokovania
4. Správa o činnosti a hospodárení spolku v r. 2014, správa Dozornej rady SHS JAMES
5. Diskusia
6. Voľby predsedu spolku
7. Odovzdanie spolkových ocenení
8. Voľby členov výkonného výboru a dozornej rady
9. Schválenie zmeny stanov spolku
10. Návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2015
11. Diskusia
12. Uznesenie a záver